Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)

Σεπτέμβριος 2016. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 32]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία

Με το Νόμο 4194/2013 θεσπίστηκε ο «Κώδικας Δικηγόρων», ο οποίος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 165 τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013).

Ο νέος Κώδικας, που αποτελείται από 166 άρθρα, καταρτίσθηκε από ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε αρχικά με την υπ’ αριθμ. 98711/12.12.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 41670/7.5.2013 απόφαση του ίδιου
Υπουργού «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74).

Με τον Κώδικα Δικηγόρων αντικαθίσταται το ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235) και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Σύμφωνα δε με το άρθρο 166 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων οι διατάξεις του είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.

Ο νέος Κώδικας διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια και τρία παραρτήματα: Κεφάλαιο Α΄: Γενικό Μέρος, Κεφάλαιο Β΄: Απόκτηση δικηγορικής ιδιότητας, Κεφάλαιο Γ΄: Διορισμός και παύση δικηγόρου, Κεφάλαιο Δ΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικηγόρου, Κεφάλαιο Ε΄: Ειδικές μορφές άσκησης δικηγορίας, Κεφάλαιο ΣΤ΄: Αμοιβές και θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης, Κεφάλαιο Ζ΄: Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, Κεφάλαιο Η΄: Πειθαρχικό δίκαιο, Κεφάλαιο Θ΄: Αγωγή κακοδικίας, Κεφάλαιο Ι΄: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις, Παράρτημα Ι: Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια, Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας πάγιων εισφορών άρθρου 61 παρ. 2.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), με το άρθρο 49 του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) και με το άρθρο 60 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), (β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986, (γ) τον «Καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος» και (δ) τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και στους οποίους παραπέμπει ρητά το άρθρο 41 του Κώδικα Δικηγόρων, (ε) την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα, στην οποία επισημαίνονται οι βασικές ρυθμίσεις και οι καινοτομίες του, (στ) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 7 του Ν. 4205/2013, (ζ) την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και (η) αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Τέλος περιλαμβάνεται νομοθετικό συμπλήρωμα σύμφωνα με τους Ν. 4411/2016 και 4446/2016.Τιμή: €14,00
ISBN/ISSN:978-960-568-519-5
Σελίδες:ΧΙΙ + 314
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook