ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
alt
 
ΠροσφορέςΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου - Γ' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
– Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016) – Πίνακες Αντιστοίχισης Άρθρων: Ν. 4413/2016 και Οδηγίας 2014/23/ΕΕ - Οδηγίας 2014/23/ΕΕ και Ν. 4413/2016. Πρόλογος: Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας: Κίτσος Ιωάννης Δ.
Η παρούσα μονογραφία αποτελεί τη μοναδική Μελέτη στην Ελλάδα και από τις πλέον ελάχιστες στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά και υπό κριτική επεξεργασία τη νέα Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης. Στις Δημόσιες Συμβάσεις, η εισαγωγή των 3 νέων Οδ...
Τιμή: €40,00
-


Πολιτική Δικονομία
Θεωρία (υπό το ν. 4335/2015) | Νομολογία (σχολιασμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) | Υποδείγματα (δικογράφων και εκθέσεων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης)
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρούλα, Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Μακρίδου Καλλιόπη
Το βιβλίο απευθύνεται στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση και επίλυση κρίσιμων δικονομικών ζητημάτων. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται κατά τρόπο πλήρη και συνοπτικό η νέα Πολιτική Δικονομία (υπό το ν. 4335/2015) και ειδικότερα η διαγνωστική δίκη στον πρώτο δικαιοδοτικό βαθμό (τακτική...
Τιμή: €32,00
-


Ο Κανονισμός της Βουλής - Σεπτέμβριος 2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. Επιμέλεια: Θανάσης Γ. Ξηρός, Δ.Ν., Δικηγόρος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 30]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμο...
Τιμή: €8,00
-


Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
Η Ευρώπη ενοποιεί τα δίκαια των χωρών της όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Ενώσεώς της, αλλά και εκτός αυτών. Αποτέλεσμα της τάσεως αυτής αποτελεί η διεθνής σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Μάλιστα η σύμβαση αυτή εκσυγχρονίσθηκε με αναθεωρητική πράξη. Εν τούτοις κρίνεται σκόπιμο να ερμηνευθεί παράλληλα τό...
Τιμή: €40,00
-


Δικαιώματα του Ανθρώπου
Παγκόσμια και περιφερειακή προστασία. Θεωρία - Νομολογία. Με την συμβολή των: Ν. Ζάικου, Μ. Βάγια, Β. Γραμματίκα, Μ. Σαρηγιαννίδη, I. Πέρβου
Συγγραφέας: Νάσκου-Περράκη Παρούλα
Η παρούσα έκδοση του βιβλίου παρουσιάζει αναλυτικά την Οικουμενική Διακήρυξη και τις εννέα παγκόσμιες συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου, και ατομική αναφορά, τη διαδικασία ενώπιον της κάθε  Επιτροπής, καθώς και τις σημαντικότερες υποθέσεις που εκδικάστηκαν ενώπιον τους. Παρουσιά...
Τιμή: €42,00
-


Ναρκωτικά - Σεπτέμβριος 2016
Ν. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Ν. 3459/2006: Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά (διατηρούμενες διατάξεις) - Π.Δ. 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Αιτιολογική έκθεση. Επιμέλεια: Αγάπη Χρ. Νασίκα, Δικηγόρος.[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 15]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η παρούσα έκδοση της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το Νόμο 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-3-2013) περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε ο Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, ενημερωμένο έως και το Νόμο 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015). Με το Νόμο 4139/2013 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στην καταστολή των οργανωμένων μορφών διακί...
Τιμή: €9,00
-


Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο Ερμηνεία
Ν. 4172/2013
Συγγραφέας: Μπάρμπας Νικόλαος
Οι σπουδαιότερες καινοτομίες που εισήγαγε στο ελληνικό φορολογικό σύστημα ο νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) συνοψίζονται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: Υιοθέτησε για μεν τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων το αναλυτικό σύστημα φορολογίας, σε τέσσερες κατηγορίες, για δε τα εισοδήματα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το σύστημ...
Τιμή: €75,00
-


Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου - Β' έκδοση
[Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια - τ. 2]
Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπυρίδων
Στο παρόν έργο αποδίδεται με συντομία η πλέον σύγχρονη ύλη του τραπεζικού δικαίου. Ειδικότερα αναλύονται: οι βασικοί τραπεζικοί θεσμοί, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η άσκηση εποπτείας, οι γενικοί και ειδικοί κανόνες των τραπεζικών συμβάσεων (αποδοχή καταθέσεων, χορήγηση πιστώσεων, πρακτορεία επιχειρηματικών απατήσεων, χρηματοδοτική μίσθωσης, υπη...
Τιμή: €30,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook