Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Φυσικά πρόσωπα


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Γ-Δ 2016:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Λ. Γρηγοριάδη, Ο αντίκτυπος ενός «σκληρού» Brexit στην εφαρµογή του εταιρικού δικαίου στο Ηνωµένο Βασίλειο και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 279 Γ. Μπουχάγιαρ, Πνευµατική ιδιοκτησία: Αποδυνάµωση της ιδιοκτησίας προς όφελος του πνεύµατος (Από τους αρχαίους λογοκλόπους στους κοινωνικά δικαιωµένους digital πειρατές), σελ. 295

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Κ. Παµπούκη, Η πρόωρη εµφάνιση µεταχρονολογηµένης επιταγής ως ποινική ρήτρα, σελ. 311

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Β. Κιάντου, Ορισµένες σκέψεις για την ανακοίνωση απορρήτου εκ µέρους του εργαζοµένου, σελ. 317

Α. Λαµπριανίδου, Η νοµική φύση, η άσκηση και οι έννοµες συνέπειες της πτωχευτικής ανάλυσης, σελ. 321

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση ∆ΕΕ της 26.10.2016: Οδηγία 2005/29/ΕΚ, άρθρα 6 και 7. ∆ιαφήµιση αφορώσα συνδροµή δορυφορικής τηλεόρασης. Τιμή της συνδρομής περιλαµβάνουσα, εκτός από τη µηνιαία τιµή της συνδροµής, εξαµηνιαία τιµή για την απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση των εκποµπών κάρτα. Παράλειψη µνείας της τιµής της εξαµηνιαίας κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσης ή παρουσίασή της κατά τρόπο λιγότερο εµφανή σε σχέση µε τη µηνιαία κατ’ αποκοπήν επιβάρυνση, σελ. 329.


Απόφαση ∆ΕΕ της 15.12.2016: Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών. Πυραµιδωτό σύστηµα πωλήσεων. Συµµετοχές τις οποίες καταβάλλουν τα νέα µέλη και αντιπαροχές τις οποίες λαµβάνουν τα υπάρχοντα µέλη. Έµµεση οικονοµική σχέση.


ΑΠ 472/2016: Ακύρωση διαιτητικής απόφασης, αν η συµφωνία για τη διαιτησία είναι άκυρη (άρθρο 897 περ. 1 ΚΠολ∆)∙ ειδικότερα, ακύρωση της ενλόγω συµφωνίας αν, κατά παράβαση του άρθρου 65 § 2 ΚΠολ∆, καταρτίσθηκε χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση για την κατάρτισή της. Το άρθρο 65 § 2 ΚΠολ∆ δεν εφαρµόζεται, αν τη συµφωνία για τη διαιτησία κατάρτισε ευθέως ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ο υποκατάστατος αυτού


ΜΕΘ 250/2016: ∆ικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Αρχή της πολλαπλότητας των σωµατείων και δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας ίδρυσης σωµατείου• σύγχυση µεταξύ των επωνυµιών σωµατείων ως κατάχρηση δικαιώµατος, σελ. 397.


ΠΠΘ 10626/2015: Ανώνυµη εταιρία. Μεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. Ακυρωσία, ακυρότητα και ανυπόστατο αποφάσεων γ.σ. Έννοια σύγκλησης γ.σ. και συµµετοχής σε αυτήν. Κατάθεση των µετοχών πριν τη γ.σ., σύνταξη πίνακα µετόχων µε δικαίωµα συµµετοχής στη γ.σ. και ελάττωµα του πίνακα. Συµµετοχή στη γ.σ. ύστερα από άδεια αυτής. Προϋποθέσεις του δικαιώµατος ακύρωσης απόφασης γ.σ.: ελάχιστη ποσοστιαία συµµετοχή του µετόχου στο µετοχικό κεφάλαιο – εναντίωση στην απόφαση--------------------------------

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

----------------------------------------------------------------

Συνδομές:

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Φοιτητές

Συνδρομή εξωτερικού - International Subscription

Ετήσιος τόμος - Yearly volumeΤιμή: €100,00
ISBN/ISSN:1106-5729
Σελίδες:246
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook