Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Στ' έκδοση

Κατ’ άρθρο ερμηνεία - νομολογία. • Ν. 2717/1999 (ΚΔιοικΔικ), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4446/2016 • Σχετικές κατ’ άρθρο διατάξεις • Νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων • Συναφής νομολογία Αρείου Πάγου και Πολιτικών Δικαστηρίων • Αίτηση ακύρωσης (άρθρα 99 Ν 2961/2001 και 75 Ν 2238/1994) • Πρότυπη δίκη (άρθρο 1 Ν 3900/2010) • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4369/2016 • Πρακτική εφαρμογή ενώπιον των δικαστηρίων


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μωυσίδης Βλαδίμηρος Δ.

Ένα σημαντικό έργο που περιέχει τις διατάξεις του Κώδικα, όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το Ν. 4446/2016. Επίσης, περιέχει κατ’ άρθρο συστηματικά ταξινομημένη νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το έτος 2015 (περιλαμβάνει και αποφάσεις του 2016), η οποία αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο Κώδικας αυτός. Τα θέματα, σε κάθε άρθρο, παρατίθενται κατ΄ αλφαβητική σειρά, περιέχονται δε συναφείς ουσιαστικές ή δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του διοικητικού ή του αστικού δικαίου, ώστε ο μελετητής να έχει πλήρη εικόνα του ρυθμιζόμενου κάθε φορά θέματος και της λύσης που έχει δοθεί από τα δικαστήρια της Χώρας.

Δίδεται η έννοια των “διοικητικών διαφορών ουσίας” (φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, Ν. 1406/1983, ΚΕΔΕ κ.ά.), όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά και γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών και των ακυρωτικών διαφορών που υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και των ιδιωτικών διαφορών που υπάγονται στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προς πληρέστερη δε ενημέρωση, παρατίθενται οι διατάξεις νόμων που έχουν υπαγάγει διοικητικές διαφορές ως διαφορές ουσίας στην αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και γίνεται περιπτωσιολογική αναφορά των διαφορών αυτών, των διαφορών που εξακολουθούν να υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου και του ΣτΕ, καθώς και των ιδιωτικών διαφορών. Παρατίθεται ακόμη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου, η οποία είναι συναφής με τις ρυθμίσεις του ΚΔιοικΔικ, αφού αφορούν θέματα που συναντιούνται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αποτελεί το πλέον έγκυρο βοήθημα για την πληρέστερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της διοικητικής δίκης.

 

Περιλαμβάνει:

Σχετικές, κατ’ άρθρο, ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις

Νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νομολογία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου και των πολιτικών δικαστηρίων

Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν σήμερα, κατανεμημένες στα αντίστοιχα κατ΄ άρθρο θέματα, καθώς και ολόκληρο το κείμενο του νέου αυτού Κώδικα.

Αναλυτικό ευρετήριο με αλφαβητική παράθεση των θεμάτων και επίσης αλφαβητική παράθεση των επί μέρους κατά θέμα λημμάτων.

 

Το Ευρετήριο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Αγγελιόσημο - Αγορανομικές διαφορές - Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικός κώδικας - Αγωγή - Αδικαιoλόγητος πλουτισμός - Αθλητικά σωματεία - Αίτηση ακύρωσης (στη φορολογία εισοδήματος και κληρονομιών, δωρεών κλπ) - Αιτιολογία (διοικητικής πράξης) - Ακυρωτικές διαφορές (ΣτΕ) - Αλάτι - Αναβολή - Αναγνωριστική αγωγή - Αναδασμός - Αναδρομικότητα - Αναθεώρηση απόφασης - Ανάκληση (φορολογικής δήλωσης, διοικητικών πράξεων) - Ανακοπή (διοικητική εκτέλεση) - Ανακοπή ερημοδικίας - Αναστολή εκτέλεσης (δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών πράξεων) - Ανταγωνισμός - Ανταλλάξιμα ακίνητα - Ανταλλάξιμη περιουσία - Αντέφεση - Αντικειμενική σώρευση - Αντίκλητος - Απαλλαγή (φορολογική) - Απαλλοτρίωση - Αποδεικτικά μέσα - Απόδειξη - Αποδοχές, συντάξεις - Αποζημίωση - Aποκαταστατική νομοθεσία - Αποκλεισμός δικαστή - Απόλυση εργαζομένου - Απόφαση - Αρμοδιότητα - Αρτεργάτες - Αστοί πρόσφυγες - Ασφαλιστικές παροχές - Ατομικό φύλλο βεβαίωσης - Αυτοκίνητα - Αυτοκινητιστές - Αφάνεια - Βάρος απόδειξης - Γεώτρηση - Γνώση διοικητικών εγγράφων - Δάση - Δεδικασμένο - ΔΕΗ - ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ - Δημόσια κτήματα - Δημόσιο - Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Διάδικοι - Διαδοχική ασφάλιση - Διαιτησία - Διακοπή δίκης - Διαχειριστική περίοδος - Δικαιοδοσία - Δικαστικά έξοδα - Δικαστικά τεκμήρια - Δικαστικό ένσημο - Δικηγόροι - Δικόγραφα - Δικονομικές ακυρότητες - Διοίκηση - Διοικητική διαφορά (ακύρωσης, ουσίας) - Διοικητική εκτέλεση - Διοικητική επίλυση διαφοράς - Διοικητική πράξη - Διοικητική προσφυγή - Διοικητική σύμβαση - Διόρθωση απόφασης - Έγγραφα - Εγγύηση - Εθνική αντίσταση - Εθνικός Οργανισμός Καπνού - Εισφορές - Εκκλητό αποφάσεων -  Εκκρεμοδικία - Εκλογές - Εκπροσώπηση - Ελαιοτριβείο - Έλεγχος -  Ένδικα μέσα - Ενδικοφανής διαδικασία - Ενημερότητα φορολογική - Έννομο συμφέρον - Ένορκες καταθέσεις - Ενστάσεις (δεδικασμένο) - Εντελλόμενα έξοδα - Εξαίρεση - Εξουσία δικαστηρίου - ΕΟΚ - Επενδύσεις - Επιδόσεις - Επιμελητήριο - Επιστροφή φόρων κλπ - Επίταξη - Επιτροπές απαλλοτριώσεων -  Επιφύλαξη -  Επιχειρήσεις προβληματικές - Έφεση - Ζάχαρη - Ζημία - Θαλάσσιο περιβάλλον - Θεομηνίες - Θυροκόλληση - Θυρωρός πολυκατοικίας - Ιατροί - Ιατρόσημο - Ιδιωτικές διαφορές - Ίδρυμα - ΙΚΑ - Ιχθυόσκαλα - Καπνοβιομηχανικά προϊόντα - Κατάργηση δίκης - Καταστήματα - Κατάσχεση (ΚΒΣ) - Καύσιμα - ΚΕΔΕ - Κληρονόμοι - Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές - Κτηματική εταιρία δημοσίου - Κτίσματα - Κυλικεία - Κώλυμα (δικαστή) - Ληξιαρχική πράξη - Μάρτυρες - Μειονεκτούντα άτομα - Μεταλλεία, λατομεία - Μίσθωση - Μοναστήρια - ΜΤΠΥ - ΝΑΤ - Νομάρχης - Νομική πλημμέλεια (διοικητικής πράξης) - Νομιμοποίηση - Νόμιμος τίτλος - ΝΠΙΔ - ΟΑΕΔ - ΟΓΑ - Οίκος Ναύτη - Οινόπνευμα - Ομοδικία - Ομολογία - Οργανισμοί Λιμένων - ΟΣΑΕ (πρώην ΑΟΕΚ) - ΟΤΑ - Ουσιώδης τύπος έκδοσης διοικητικής πράξης - Παιγνιόχαρτα - Παράβολα - Παραγραφή - Παραίτηση - Παράλειψη ενέργειας - Παραπηγματούχοι - Παράσταση - Παρέμβαση - Παρεμπίπτουσα κρίση (δεδικασμένο) - Παρεμπίπτων έλεγχος - Περίπτερα - Πλαγιαστική αγωγή - Πλάνη - Πληρεξούσιοι - Πληρεξουσιότητα - Πολιτικοί πρόσφυγες - Προαπόδειξη - Προθεσμία - Πρόσθετοι λόγοι -Πρόσθετοι φόροι - Προσκύρωση - Πρόστιμα - Προσφυγή - Προσωρινή καταλογιστική πράξη - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Στεγαστική αποκατάσταση - Συζήτηση - Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Συμβιβασμός - Συμβολαιογράφοι - Συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου - Συμψηφισμός - Συνάφεια - Συνδικαλιστές - Συνεκδίκαση - Συνεταιρισμοί - Σύνταγμα - Σύνταξη - Ταμειακή βεβαίωση - Ταμείο νομικών - ΤΑΞΙ - ΤΔΕ - ΤΕΒΕ - Τελωνειακός κώδικας - Τόκοι - Τράπεζες - Τριτανακοπή - ΤΣΜΕΔΕ - Υγειονομικές επιτροπές - Ύδρευση - Υπάλληλοι - Υποθήκη - Υποθηκοφύλακες - Υπόμνημα - Υπουργός - Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικές διαφορές - Χαρτόσημο - Χειροτέρευση θέσης - Χρηματιστήριο -  Χρησικτησία - Χρηστή διοίκηση.Τιμή: €85,00
ISBN/ISSN:978-960-568-542-3
Σελίδες:XXXI + 1307
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook