Εκδηλώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο I - Ε΄έκδοση

Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή κληρονομίας - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική αναξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη

Την, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την προηγούμενη, πέμπτη έκδοση του «Κληρονομικού Δικαίου» επέβαλε καταρχήν ο ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), που περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και παράλληλα τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί και διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σχετικές ρυθμίσεις του ως άνω νόμου αφορούν αφενός την τροποποίηση της διαδικασίας κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας όταν μ’ αυτήν ορίζεται αποκλειστικά κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή δεν έχει με το διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, αφετέρου, μετά από οξεία ομόφωνη κριτική της θεωρίας, την κατάργηση και μάλιστα αναδρομικά, πρόσφατης ουσιαστικής διάταξης σχετικής με το δίκαιο των διαθηκών που είχε εισάγει o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιου­σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 77 Ι α), σύμφωνα με την οποία «εξω­τικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κλη­ρο­νόμους μόνο με δημόσια διαθήκη».

Η δι­α­μόρ­φω­ση των κλη­ρο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων στην πα­ρού­σα έκ­δο­ση προ­φα­νώς αν­τι­με­τω­πί­ζε­ται και στο πλαί­σιο του ν. 4356/24.12.2015 «Σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, ά­σκη­ση δι­και­ω­μά­των, ποι­νι­κές και άλ­λες δι­α­τά­ξεις» με τον ο­ποί­ο θε­σμο­θε­τή­θη­κε το σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης με­τα­ξύ δύ­ο προ­σώ­πων, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το φύ­λο τους.

Σκόπιμη α­κό­μη κρί­θη­κε η αναφορά στο θεσμό του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κλη­ρο­νο­μη­τη­ρί­ου που τέ­θη­κε σε ι­σχύ α­πό τις 17 Αυ­γού­στου 2015, σύμ­φω­να με το άρ­θρο 64 του Κα­νο­νι­σμού κλη­ρο­νο­μι­κές σχέ­σεις (ΕΕ) 650/2012 της 04.07.2012, ο οποίος δη­μο­σι­εύ­θη­κε στις 27.07.2012.

Η προσπάθεια της νέας έκδοσης αυτονόητα όχι μόνο έχει λάβει υπόψη τις παραπάνω πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά έχει επεξεργαστεί και εμπλου­τίσει το έργο και με τη νεώτερη βιβλιογραφία, καθώς και νομολογία.Τιμή: €45,00
ISBN/ISSN:978-960-568-437-2
Σελίδες:XXXV + 576
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook