Νέες Κυκλοφορίες

CD Rom
Αστικό Δίκαιο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Δημόσιο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Σχέσεις
Διοικητικό Δίκαιο
Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Επιστημονικά Περιοδικά
Επιστημονικές Σειρές
Εργατικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ιατρικά
Ιατρική Ευθύνη
Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου
Κατ` Άρθρο Ερμηνείες
Κυπριακό Δίκαιο
Κώδικες, Λεξικά, Συλλογές Νομολογίας
Μεθοδολογία και Κοινωνιολογία του Δικαίου
Νέες Τεχνολογίες & Δίκαιο
Ποινικές Επιστήμες
Πρακτικά Θέματα - Επιτομές
Πρακτικά Συνεδρίων